natječaj u narodnim novinama

Grad traži pravnika za gospodarenje gradskom imovinom

Ivan Katalinić
Tamni način

Grad Zadar u Narodnim Novinama je dana 28. veljače objavio natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Grada Zadra na neodređeno vrijeme.

Stoji tako u natječaju kako grad zapošljava jednog izvršitelja s minimalno tri godine radnog iskustva i zvanja magistra struke. Isto tako, pravnik mora imati i položen pravosudni ispit.

Ako ste propustili oglas u Narodnim Novinama, donosimo ga u nastavku.

 

U Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom prima se u službu savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem – (1 izvršitelj/izvršiteljica) , na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku

12. stavku ZSN- a.

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

– magistar struke/stručni specijalist pravne struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

– položen pravosudni ispit

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu pravne struke.

Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

– životopis,

– izvornik ili preslik domovnice

– izvornik ili preslik diplome

– preslik osobne iskaznice

– preslik radne knjižice (uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na

kojima je upisan radni staž)

– izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o položenom pravosudnom ispitu

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

Zdravstvena sposobnost kandidata utvrdit će se naknadno po izboru kandidata.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i zadaća radnog mjesta savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem;

– vodi poslove gospodarenja zemljištem, te nadzire rad stručnih suradnika i pripravnika u odsjeku, te ih savjetuje u svrhu njihovog stručnog razvoja;

– sudjeluje u izradi odluka iz domene rada odsjeka temeljenih na zakonima koji reguliraju ovu oblast;

– sređuje imovinsko-pravne poslove u svezi gradskih nekretnina;

– surađuje sa županijskim uredom za imovinsko-pravne poslove;

– na temelju punomoći zastupa Grad pred sudovima u predmetima koji se odnose na gradsko zemljište;

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, pomoćnika pročelnika upravnog odjela i voditelja odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,286. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža .

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua .

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja (pisano testiranje i intervju) su sljedeći:

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /regionalnoj samoupravi (N.N. br. 86/08 i 61/11)

– Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10 i 3/13) – objavljen na Web stranicama Grada Zadra)

– Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)

– Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10)

– Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. br. 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02)

– Zakon o općem upravnom postupku (N.N. br. 47/09)

– Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (N.N. br. 92/10)

– Zakon o parničnom postupku (53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11).

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravno odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra u roku od 15 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama “, s oznakom “Na natječaj “.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Ostavi komentar koristeći Facebook