Zadarska županija objavila javni poziv udrugama za prijavu kandidata za veleposlanika kulture

U okviru provedbe projekta „Veleposlanik kulture za Zadarsku županiju za sezonu 2017./2018.“ Kulturno vijeće Zadarske županije objavljuje Javni poziv udrugama, čija je djelatnost iz područja kulture, za prijavu kandidata za Veleposlanika kulture.

Cilj Projekta je promoviranje kulture, mobilnost kulturnih programa, poticanje interesa za kulturu, odgoj za kulturu s naglaskom na djecu i mlade, te suradnja i umrežavanje javnih ustanova, udruga i drugih institucija u provođenju kulturnih djelatnosti na području Zadarske županije. Provedba Projekt obuhvaća razdoblje od 1. rujna 2017. godine do 30. lipnja 2018. godine.

OPIS POSLOVA

Veleposlanik je osoba koja osmišljava, upravlja, promovira i provodi Program kulturnih događanja za sezonu 2017./2018. koji je predložila Udruga prilikom prijave.
UVJETI

Za Veleposlanika može biti imenovana osoba koja:

ima boravište/ prebivalište na području Zadarske županije, a koju je prijavila udruga registrirana za obavljanje kulturnih djelatnosti.
PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu Udruga je dužna priložiti:

životopis prijavljene osobe za Veleposlanika kulture,

Program kulturnih događanja na području Zadarske županije za sezonu 2017./2018. koji mora minimalno sadržavati:

– događaje s najmanje četiri kulturne djelatnosti,

– najmanje deset kulturnih događaja godišnje,

– najmanje jedan kulturni događaj mjesečno,

– najmanje šest jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije, osim na području Grada Zadra,

– jasan financijski plan za svaki pojedinačni kulturni događaj,

– ukupni financijski plan s iskazanim prihodima i rashodima,

– kratki pisani opis svih predloženih kulturnih događaja iz prijavljenog projekta.

– potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva kao dokaz da je ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije

– izvadak iz registra udruga (može i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga) kao dokaz da je upisana u Registar udruga Ministarstva uprave, da je sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama (Narodne Novine broj: 74/14), uskladila statut sa Zakonom o udrugama i o tome podnijela zahtjev za upis promjena nadležnom uredu, da joj je djelatnost iz područja kulture, te da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge područje Zadarske županije

– izvadak iz registra neprofitnih organizacija (RNO) kao dokaz da je upisana u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske

– presliku godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 121/14) i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 31/15) kao dokaz da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
ROK, NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu
ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Božidara Petranovića 8

23000 ZADAR
Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – Veleposlanik kulture“
Rok za podnošenje prijave je 9. lipnja 2017. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte od 9. lipnja 2017. godine)

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 15:00 sati, na pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar. Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/ ).
PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU VELEPOSLANIKA

Prijave koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog poziva neće biti upućene Kulturnom vijeću Zadarske županije na stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti obaviještene putem elektronske pošte.

Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete Javnog poziva zadatak je Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Ocjenu prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva izvršit će Kulturno vijeće Zadarske županije.

Odluku o imenovanju Veleposlanika kulture Zadarske županije donosi župan.

UGOVARANJE PROVEDBE PROJEKATA

Zadarska županija i udruga čiji je kandidat odabran za Veleposlanika kulture sklopit će Ugovor o provedbi Projekta. Ugovor sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju naziv i trajanje projekta, iznos financijskih sredstava, opis svih aktivnosti koje je udruga dužna provesti, obvezu dostave opisnog i financijskog izvješća o izvršenju, rokove za pojedinu obvezu udruge, nadzoru i financijskoj provjeri i mogućoj obvezi povrata potpore odnosno financijskih sredstava.
FINANCIRANJE PROJEKTA

Sredstva za financiranje Projekta osigurana su u Proračunu Zadarske županije u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna. Osigurana sredstva namijenjena su za realizaciju svih kulturnih događaja planiranih Programom, kao i za promociju svih ili pojedinog kulturnog događaja.

Udruga može, za provedbu Projekta, osigurati i dodatna sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, od lokalnih i županijske turističke zajednice, te iz drugih izvora, a sve u skladu sa Zakonom.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...