Ivona Cota o Kapovićevim optužbama za pogodovanje investitoru Tri Bartola: “Čista je izmišljotina da sam bezvrijedno zemljište pretvorila u građevinsko”

Djelatnica Županijskog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje Ivona Cota, zastupana po punomoćniku mr. sc. Ivi Brkiću uputila je zahtjev za objavu ispravka informacije objavljene u tekstu “Kristijan Kapović optužio Ivonu Cotu za pogodovanje intvestitoru Tri Bartola”.

“Dana 30. studenoga 2017. godine na vašem Internet portalu prenijeli ste izjavu načelnika Općine Vir Kristijana Kapovića u kojoj je izjavi gospodin Kapović iznio velik broj neistinitih i zlonamjernih tvrdnji.  Sadržaj izjave gospodina Kapovića predstavlja grubi i neosnovani napad na čast, ugled i dostojanstvo Ivone Cota. Tako je čista izmišljotina da je Ivona Cota svojim potpisom bezvrijedno zemljište pretvorila u građevinsko.

Istina je da je Ivona Cota kao djelatnica odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje zaprimila u rješavanje zahtjev investitora koji je zatražio izdavanje građevinske dozvole za izgradnju benzinske postaje na području katastarske općine Vir.

Istina je također da je Ivona Cota odmah po zaprimanju navedenoga zahtjeva u više navrata kao upravni referent dobivala pisane i usmene prijetnje koje su otvoreno dolazile od strane načelnika Kapovića, ali i nekih drugih iz Općine Vir u kojoj joj je naznačeno da će gospodin Kapović, ukoliko investitoru bude izdana građevinska dozvola protiv nje podnijeti prijavu USKOKU-u, državnom odvjetništvu, policiji i da će izvršiti medijski napad kakav je očito eto izvršen vašim objavljivanjem spomenute konferencije za novinare.

Nakon zaprimanja takvih prijetnji kao voditeljica postupka upravni referent Ivona Cota zatražila je od nadležnog pročelnika zatražila izuzeće od vođenja navedenog predmeta, jer joj je najavljena mogućnost da će, ukoliko postupi po zakonu, protiv nje Kapović povesti medijsku i drugu hajku. Zatražila je i od Ministarstva. Taj njezin zahtjev za izuzeće je odbijen i ona je bila dužna riješiti zahtjev investitora na zakonit način.

U provedenom zakonitom postupku utvrđeno je da je investitor udovoljavao svim zakonskim uvjetima za izdavanje građevinske dozvole. Po provedenom postupku izdana je građevinska dozvola koja je postala pravomoćna i izvršna, sve sukladno zakonu.

Prema tome, čista je izmišljotina i pokušaj obmanjivanja javnosti tvrdnja da je Ivona Cota potpisom negrađevinsko pretvorila u građevinsko zemljište.

Također je neistina da je građevinska dozvola izdana suprotno Prostornom planu Općine Vir (dalje: PPUO Općine Vir).

Naime, zahtjev investitora se odnosi na rekonstukciju D 306 i građenje popratnih sadržaja – benzinske postaje na k.č. 14395/1 k.o. Vir koji je podnesen 20. travnja 2017 godine, a koji je riješen 02. studenog 2017. godine u cijelosti je u skladu je sa Odlukom o donošenju PPUO Općine Vir (02/04), Odlukom o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vir (01/2007), te Županijskim planom (Službeni glasnik Zadarske županije 15/14).

Odlukom o donošenju PPUO Općine Vir (02/04) u čl. 10 propisano je da je u koridoru ceste moguća gradnja građevine koja neće ugrožavati sigurnost odvijanja prometa, ako što su benzinske postaje, odmarališta, vidikovci i sl., dok je u čl. 95 navedeno da se u zaštitnom pojasu javne ceste mogu graditi samo građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima, predviđene projektom ceste i to benzinske postaje, parkirališta, autobusna stajališta i odmorišta, te da je prije izdavanja dozvole za te građevine potrebno zatražiti uvjete nadležne uprave za ceste radi izgradnje kolnog priključka kojim se predmetna benzinska postaja treba priključiti na DC306. Investitor je upravo ishodio suglasnost Hrvatskih Cesta, da na projektu izgradnje benzinske postaje na k.č. 14395/1 k.o. Vir , MOŽE biti investitor za rekonstrukciju dijela kolnika državne ceste DC 306 (k.č. 6517/1 k.o. Vir .

Prema tome, načelnik Općine Vir gospodin Kristijan Kapović ne govori istinu kada kaže da je dozvola izdana suprotno PPUO Općine Vir, upravo suprotno izdana je u potpunosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Osim toga i Županijskim prostornim planom (koji je objavljen u službenom glasniku Zadarske županije 15/14) u čl. 34 navodi se da se nove benzinske postaje mogu graditi izvan GP naselja uz javne (nerazvrstane) ceste, te da je gradnja benzinske postaje uz ceste moguća uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog tijela za ceste.

Prema tome, zahtjev investitora je osnovan i prema PPUO Općine Vir i prema Županijskom prostornom planu, što dodatno potvrđuje da je izjava gospodina Kapovića u potpunosti neutemeljena i motivirana nekim nelegitimnim ciljevima.

Benzinske pumpe obzirom na njihov položaj uz javne prometnice po prirodi stvari se ne grade uvijek u građevinskoj zoni, niti je to uvjet za izdavanje građevinske dozvole. Svakako se znakovitim ukazuje da se gospodin Kapović ne poziva na propise i zakone kada iznosi teške i neosnovane optužbe.

Općina Vir temeljem čl. 115 st. 1. Zakona o gradnji nije stranka u konkretnom postupku po zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, pa je bespredmetan navod pročelnice općine Vir da ih pročelnik Letinić i voditeljica postupka Ivona Cota nisu htjeli primiti na razgovor. Unatoč tome da u konkretnom predmetu Općina Vir nije stranka u postupku isti su očito bili upoznati za zahtjevom investitora za izdavanje građevinske dozvole, jer su pisanim i usmenim putem pokušavali na neprimjeren način vršiti pritisak na voditeljicu postupka.

Iznošenje neistina putem medija, izrečeno isključivo u svrhu napada na čast, ugled i dostojanstvo Ivone Cote predstavlja temelj za kaznenu i građanskopravnu odgovornost, radi čega će Ivona Cota od neosnovanog, neistinitog i neargumentiranog napada zatražiti, po oba pravna temelja, zaštitu nadležnog suda.

Slijedom navedenoga temeljem odredbe čl. 40 i 41. Zakona o medijima predlažem:

da ovaj zahtjev za ispravak informacije sa sadržanim demantijem, objavite bez ikakve promjene teksta, na istom ili istovrijednom mjestu na vašem Internet portalu na način da se iz naslova ispravka vidi kako se radi o ispravku objavljene informacije iz predmetnog članka.”

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...