Krim policija i USKOK istražuju izdavanje građevinske dozvole za gradnju benzinske postaje investitoru Tri Bartola

Iz Općina Vir izašli su danas s priopćenjem za javnost kao odgovor na na opširni dopis Zadarske županije prema medijima po pitanju izdavanja građevinske dozvole za gradnju benzinske postaje investitoru Tri Bartola d.o.o. Podsjetimo u priopćenju iz Županije su naveli kako ministarstvo nije poništilo građevinsku dozvolu za Tri Bartola, nezakonita dozvola se ‘može’, a ne ‘mora’ poništiti. Priopćenje iz Općine Vir kojeg potpisuje načelnik Kristijan Kapović donosimo u cijelosti.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Općinski sud u Zadru u postupcima pokrenutim na zahtjev odnosno prijedlog Općine Vir utvrdili su niz nezakonitosti u postupku izdavanja sporne građevinske dozvole i pri tom se bazirali isključivo na ispitivanje nezakonitosti UPRAVNOG POSTUPKA ne ulazeći u ocjenu postupanja odgovornih osoba koja ukazuju na osnovanu sumnju u počinjenje kaznenih djela a radi kojih je Općina Vir već pokrenula postupke pred USKOK-om i nadležnim tijelima MUP-a.

1. Dozvola je izdana protivno Prostornom planu uređenja Općine Vir

Prostornim planom uređenja Općine Vir („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 2/04, „Službeni glasnik Općine Vir“ br. 1/07) čl. 10. propisana je mogućnost gradnje benzinskih postaja i to unutar zaštitnog pojasa javne ceste ili unutar građevinskog područja naselja, ali niti jednom odredbom nije pružena mogućnost gradnje benzinskih postaja izvan građevinskog područja naselja. Čestica za koju je izdana građevinska dozvola se nalazi izvan građevinskog područja naselja za koju je propisan zaštitni pojas javne ceste od 25 m, tako da se nije mogla izdati građevinska dozvola za benzinsku postaju koja je projektirana u pojasu preko 60 m, odnosno protivno odredbama čl. 93., 94. i 95. PPUO Vir.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

2. Namjeravana gradnja za koju je dozvola izdana izlazi iz zaštitnog pojasa koji za državne ceste iznosi 25 m

U čl. 95. PPUO Vir navedeno je da se u zaštitnom pojasu javne ceste mogu graditi samo građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima kao što su benzinske postaje i dr. Projektom gradnje benzinske postaje kojeg je izradio Block projekt d.o.o. predviđa se gradnja unutar zaštitnog pojasa javne ceste kao i izvan građevinskog područja naselja i to u dubini od preko 40 m u odnosu na zaštitni pojas javne ceste tako da se 2/3 projekta nalazi izvan građevinskog područja što nije moguće sukladno odredbama PPUO Vir.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

3. Javnopravno tijelo Vodovod Vir d.o.o. donijelo je negativno rješenje o potvrdi glavnog projekta pa su uvjeti i potvrda Vodovoda Vir d.o.o. postali bespredmetni

Građevinska dozvola nije izdana u skladu s odrebama članka 110. st. 1. toč. 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17) kojom je propisano da je tijelo graditeljstva dužno izdati građevinsku dozvolu, ako su, između ostalog, izdane sve propisane potvrde glavnog projekta. Nakon izmjene glavnog projekta u dijelu koji se odnosi na pitanje opskrbe i odvodnje nije zatražena potvrda Vodovoda Vir d.o.o., a trebala je biti zatražena čak i kada se samostalno rješava opskrba vodom i odvodnja fekalnih voda jer je sukladno zakonskim odredbama jedini ovlašteni distributer vode i zbrinjavanja otpadnih voda firma Vodovod Vir d.o.o.

 • Nezakonitost utvrdilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

4. Izdana dozvola u suprotnosti je s već izdanom lokacijskom dozvolom za gradnju nogostupa uz državnu cestu

Zadarska županija prilikom izdavanja građevinske dozvole nije vodila računa o utvrđenim uvjetima u lokacijskoj dozvoli za gradnju nogostupa uz državnu cestu D 306. U čl. 82. st. 1. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) navedeno je da državnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o.. Zadarska županija je trebala biti upoznata s navedenim zakonskim odredbama da samo Hrvatske ceste d.o.o. mogu biti investitori na rekonstrukciji državne ceste, a nikako Tri Bartola d.o.o.

 • Nezakonitost utvrdilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

5. Na mjestu neposredno u blizini benzinske postaje tom je dozvolom predviđeno autobusno stajalište koje izgradnjom benzinske postaje ne bi ispunjavao uvjete iz Pravilnika o autobusnim stajalištima

Autobusno stajalište koje je predviđeno projektnom dokumentacijom izgradnje nogostupa na državnoj cesti D306 je duljine 56,20 m, a sukladno čl. 11. Pravilnika o autobusnim stajalištima („Narodne novine“ br. 119/07) pregledna duljina na dionici javne ceste na kojoj se gradi, odnosno smješta autobusno stajalište, mora biti najmanje 1,5 duljine zaustavnog puta vozila, pa prema navedenom, pregledna duljina gotovo završava na polovici čestice na kojoj se gradi benzinska postaja. Jasno je kako se krše odredbe Pravilnika o autobusnim stajalištima i lokacijske dozvole za gradnju nogostupa uz državnu cestu D 306.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

6. U građevinskoj dozvoli nije obrazložen pravni interes

Izvadak iz Zemljišne knjige je nedovoljan dokaz pravnog interesa budući se radi o rekonstrukciji ceste a sukladno članku 82. Zakona o cestama građevinske dozvole za rekonstrukciju mogu biti samo Hrvatske ceste, a nikako privatni investitor.

 • Nezakonitost utvrdio Općinski sud u Zadru

7. Nije pribavljen dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Zadarska županija priznaje da nije postupala sukladno zakonskim odredbama, ali ujedno navodi da je suglasnost ili potvrda Hrvatskih cesta praktično zamijenila suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Niti jedan zakon ne predviđa mogućnost da suglasnost jednog tijela praktično može biti zamijenjena sa suglasnošću drugog tijela.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

8. Općina Vir je nezakonito izuzeta iz upravnog postupka donošenja predmetne dozvole

Iz Rješenja Općinskog suda u Zadru, posl.br.: 31 Ovr-1700/2017-7, od 23. siječnja 2018. godine, kojim oznake č.zem. je određena privremena mjera zabrane izvođenja bilo kakvih daljnjih građevinskih radova na nekretnini 14395 upisane u zk.ul. 16179 k.o. Vir protivniku osiguranja (investitoru) Tri Bartola d.o.o. jasno proizlazi kako je Općini Vir nezakonito uskraćena mogućnost sudjelovanja u postupku izdavanja građevinske dozvole, te da njezin pravni interes da kao zainteresirana osoba sudjeluje u postupku izdavanja građevinske dozvole nesporno proizlazi iz ovlasti Općine Vir da onemogući gradnju objekata na području svoje lokalne samouprave koja je protivna odredbama Prostornog plana Općine Vir, kao i iz činjenice da se na predmetnoj dionici vodi postupak izvlaštenja, o čemu postoji zabilježba u zemljišnim knjigama, (zk izvadak sastavni je dio spisa), te da je Općina Vir financirala projektnu dokumentaciju, provela postupak izvlaštenja između ostalog i na spornoj nekretnini, financirala naknadu za izvlašteno zemljište i poboljšice a što je za posljedicu imalo velike materijalne rashode koji su proizašli iz investicija koje se temelje na pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane nadležnog upravnog tijela Zadarske županije koje je izdalo i osporavanu građevinsku dozvolu. Sukladno članku 3. st. 1. točki 12. Zakona o prostornom uređenju Općina Vir je javnopravno tijelo a sukladno članku 3. st.1. toč. 34. istog Zakona stručno upravno tijelo prostornog uređenja i planiranja te je sukladno zakonu morala sudjelovati u postupku.

 • Nezakonitost utvrdio Općinski sud u Zadru

9. Nije formirana nova građevinska čestica u postupku izvlaštenja, niti je određen zaštitni pojas

U čl. 93. PPUO Vir propisano je da unutar utvrđenih koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do ishođenja lokacijske dozvole za cestu, a da će se nakon ishođenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja građevinske čestice odrediti zaštiti pojasevi ceste. Za izgradnju nogostupa je izdana lokacijska dozvola, a čestica nije formirana jer postupak izvlaštenja nije dovršen pa samim time se ne udovoljava odredbama čl. 93. PPUO Vir.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

10. Iz ZK izvatka za predmetnu česticu razvidno je kako je upisana zabilježba postupka izvlaštenja

Zabilježba postupka izvlaštenja upisuje se u zemljišne knjige kad je postupak izvlaštenja pokrenut te nikako ne znači da samo postoji mogućnost izvlaštenja već da je izvlaštenje u toku.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

11. Izdavanje dozvole imao je za cilj pribavljanje ogromne imovinske koristi investitoru

Tvrdnja Zadarske županije kako pribavljanje ogromne imovinske koristi investitoru zasigurno nije od nikakvog utjecaja na donošenje rješenja u upravnom postupku prema Zakonu o gradnji možda bi i bila utemeljena da je ta ista Zadarska županija doista i postupala u skladu sa Zakonom o gradnji jer tada ne bi ni izdala građevinsku dozvolu pa samim time ne bi ni pribavila ogromnu imovinsku korist investitoru.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

12. Negrađevinsko područje pretvoreno je u visokovrijedno građevinsko područje

Tvrdnja da se u ovom predmetu pokušava investitoru pribaviti znatna materijalna korist i to na način da mu se izda nezakoniti akt kojim mu se dozvoljava gradnja u zaštitnom pojasu ceste izvan građevinske zone proizlazi iz dokumenata priloženih spisu a prema kojima je investitor svojim projektom u pretežnom dijelu prelazi zaštitni pojas i sve suprotno odredbama Prostornog plana Općine Vir. Naravno da ovakvim vođenjem upravnog postupka i izdavanjem ovakve sramotne dozvole na zemljištu koje nije građevinsko izvan gabarita zaštitnog pojasa mijenja namjenu i vrijednost zemljišta koje sada predstavlja visokovrijedno građevinsko zemljište.

 • Predmet obrade Krim policije i USKOK-a

13. Građevinsku dozvolu donijelo je nenadležno tijelo

Osim što je nezakonita po svim dokazima koje smo priložili spisu spornu građevinsku dozvolu izdalo je nenadležno tijelo. Nadležno tijelo Zadarske županije namjerno se oglušilo o članak 99. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17) kojim je propisano da građevinsku dozvolu za određene građevine izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. U čl. 2. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ br. 37/14, 154/14) propisano je da su građevine državnog značaja cestovne građevine – državne ceste. Nadležno tijelo Zadarske županije ipak je odlučilo da neće zatražiti prijenos nadležnosti za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste, kako bi osiguralo da predmet ostane kod njih na rješavanju pa je Zadarska županija kao nenadležno tijelo izdala je građevinsku dozvolu, a sve suprotno odredbama Zakona o gradnji. Upravna praksa pokazuje da Ministarstvo graditeljstva mora odlučiti o prijenosu nadležnosti , a nikako da bi službenik koji vodi postupak mogao sam sebi prenijeti nadležnost.

 • Nezakonitost utvrdilo Ministarstvo graditeljstva.

Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Preuzmite naše aplikacije za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Jutarnja kronika dostupna je i na svim ovim sjajnim podcast platformama:

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...