Ministarstvo nije poništilo građevinsku dozvolu za Tri Bartola, nezakonita dozvola se ‘može’, a ne ‘mora’ poništiti

Iz Zadarske županije izašli su u javnost s priopćenjem u kojem odgovaraju na nadavne izjave načelnika Općine Vir Kristijana Kapovića, a vezano uz slučaj izgradenje benzinske pumpe na otoku Viru. U priopćenju iz Županije, kojeg navodimo u cjelosti, priložili su i kronologiju događaja.

Uslijed neprihvatljivih  medijskih i drugih pritisaka te optužbi  od strane načelnika općine Vir Kristijana Kapovića što nije  u skladu s demokratskim standardima društva te šteti razvitku prijateljskog investicijskog okruženja i gospodarskom razvitku našeg područja, u Upravnom odjelu za  prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove pripremili su kronologiju događanja prije i poslije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske i lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste vezano uz izgradnju pumpne stanice „Tri Bartola“ . Još jednom napominjemo kako su pritisci i prijetnje  počeli  i prije podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetne građevinske dozvole. Upravni odjel je  zaprimio  nalaz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja vezan uz predmet izdavanja građevinske dozvole investitora “Tri Bartola” za pumpnu stanicu na Viru i to ministarstvo NIJE poništilo građevinsku dozvolu.  Prema Zakonu o općem upravnom postupku, nezakonita dozvola se ‘može’, a ne ‘mora’ poništiti.

Općina Vir postavlja se iznad sustava tvrdeći da je županijski odjel izdao nezakonitu građevinsku dozvolu. Takav stav i zaključak Općina je iskazala i prije postavljanja zahtjeva za predmetnu građevinsku dozvolu. O valjanosti građevinske dozvole odlučit će drugostupanjsko tijelo (Ministarstvo), odnosno Upravni sud svojim odlukama u postupcima koji se kod njih vode po žalbama odnosno tužbama koje je pokrenula upravo Općina Vir. Upravna tijela Zadarske županije postupaju sukladno propisima, servis su građanima i uvijek su im n a raspolaganju. Upravo zbog toga i zbog činjenica da je Zadarska županija u svojim postupcima transparentna dostavljamo vam očitovanje resornog upravnog odjela.

Tri Bartola – Kronologija zbivanja

Prije podnošenja zahtjeva:

 • 3.4.2017. poziv g. Buškulića iz komunalne službe Općine Vir pomoćnici pročelnika Ivoni Coti u kojem kaže da je dobio zadatak od K.K. da joj kaže da je obavijesti kad dobije zahtjev za izdavanja građevinske dozvole za benzinsku postaju te ju obavještava da ukoliko takvu dozvolu izda pozitivno da će ju kazneno prijaviti
 • 5.4.2017. zaprimljen dopis Općine Vir u kojem navode da imaju saznanja da će zahtjev bit podnesen i u kojem traže položaj stranke u postupku i kojoj se dozvoli protive

Od podnošenja zahtjeva:

 • 20.4.2017. podnesen zahtjev i dio dokumentacije
 • 26.4.2017. dostavljena ostala dokumentacija
 • 26.4.2017. pregledan spis i zabilježeno da je zahvat u prostoru u skladu s planom
 • 26.4.2017. Općina Vir upućuje požurnicu u kojem traže položaj stranke u postupku uz prijetnju kako će biti upućena prijava USKOK-u ukoliko se tako ne postupi
 • 26.4.2017. ovo tijelo poziva stranke u postupku na uvid u spis 23.5.17.
 • 27.4.2017. ovo upravno tijelo odgovara Općini Vir negativno na zahtjev za priznavanjem statusa stranke u postupku
 • 28.4.2017. Općina Vir opet šalje požurnicu u kojoj traži priznavanje svojstva stranke u postupku
 • 28.4.2017. voditeljica postupka, Ivona Cota traži od pročelnika izuzeće
 • 12.5.2017. pročelnik odbija zahtjev za izuzećem
 • 15.5.2017. Općina Vir prigovara radi ne uključivanja u upravni postupak
 • 16.5.2017. ovo upravno tijelo rješenjem odbija priznavanje svojstva stranke u postupku Općini Vir
 • 25.5.2017. podnositelj zahtjeva obavještava ovo upravno tijelo kako su zatražili izdavanje potvrde glavnog projekta od Vodovoda Vir, navodeći da su 31.3.17. zatražili izdavanje potvrde, da je 13.4.17. Vodovod Vir zatražio usklađenje projekta s posebnim uvjetima te da je od Vodovoda ponovo nakon usklađenja 19.4.17. zatraženo izdavanje potvrde glavnog projekta
 • 25.5.2017 ovo upravno tijelo traži od Vodovoda Vir izdavanje potvrde glavnog projekta
 • 5.6.2017. Općina Vir izjavljuje žalbu na rješenje od 16.5.17. kojim se odbija priznavanje svojstva stranke u postupku
 • 5.6.2017. ovo upravno tijelo žalbu i spis upućuje Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na nadležno odlučivanje o žalbi
 • 12.6.2017. Vodovod Vir dostavlja informaciju kako investitor, odn. projektant nije dostavio glavni projekt usklađen s vodovodnim uvjetima
 • 4.8.2017. Vodovod Vir odbija izdati potvrdu glavnog projekta
 • 9.10.2017. Drugostupanjsko rješenje odbija žalbu Općine Vir na rješenje od 16.5.17. kojim se odbija priznavanje svojstva stranke u postupku
 • 10.10.2017. ovaj upravni odjel upućuje zaključak Vodovodu Vir u kojem traži izdavanje rješenja o odbijanju izdavanja potvrde glavnog projekta
 • 26.10.2017. Vodovod Vir rješenjem odbija izdavanje potvrde glavnog projekta
 • 2.11.2017. ovo upravno tijelo izdaje građevinsku dozvolu, koja postaje pravomoćna 28.11.17.
 • 7.12.2017. Općina Vir upućuje prvi od niza zahtjeva za poništenje građevinske dozvole, zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka i tako dalje, koji traje do danas gotovo svakodnevnim dopisima, požurnicama, prigovorima, zahtjevima, kaznenim prijavama i tako dalje.
 • 8.12.2017. voditeljica upravnog postupka Ivona Cota od pročelnika traži izuzeće iz daljnjeg vođenja ovog predmeta
 • 11.12.2017. pročelnik zaključkom prihvaća izuzeće Ivone Cota te predmet na postupanje dodjeljuje Igoru Bačiću
 • 13.12.2017. Ministarstvo upućuje dopis u kojem traži dostavu spisa na nadzor
 • 15.12.2017. ovo upravno tijelo odbija zahtjev za poništenje građevinske dozvole
 • 18.12.2017. ovo upravno tijelo šalje cjelokupan spis na nadzor u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nakon toga datuma svakodnevno stižu od Općine Vir, Vodovoda Vir i Vir održavanje dopisi, zahtjevi, prigovori, požurnice te žalba Općine Vir na rješenje o odbijanju zahtjeva za poništenje građevinske dozvole, koji bivaju upućeni dalje u Ministarstvo kao dopuna spisa

 • 9.2.2018. iz Ministarstva dolazi očitovanje o nadzoru građevinske dozvole

Stanje spisa:

 • Izdana je građevinska dozvola koja je postala pravomoćna
 • Podnesen je zahtjev za poništenje građevinske dozvole od strane Općine Vir
 • Zahtjev za poništenjem je riješen negativno
 • Na negativno rješenje zahtjeva za poništenje Općina je izjavila žalbu
 • Spis je bio na nadzoru u Ministarstvu
 • Ministarstvo je uputilo nalaz, tj. nije donijelo rješenje kojim se nalaže poništavanje dozvole
 • Spis je trenutno u Ministarstvu u vezi žalbe Općine Vir na rješenje o dobijanju zahtjeva za poništenje predmetno građevinske dozvole ili na Upravnom sudu zbog podignute tužbe Općine Vir protiv drugostupanjskog rješenja Ministarstva kojim se potvrđuje da Općina Vir u predmetnom upravnom postupku nije stranka u postupku.

Teze iznesene od strane Općine Vir, Vodovoda Vir i Vir održavanje na kojima se bazira zahtjev za poništenje predmetne građevinske dozvole i Obrazloženja upravnog tijela koje je izdalo osporavanu dozvolu::

 1. Dozvola je izdana protivno Prostornom planu uređenja općine Vir- NIJE TOČNO ; Benzinske postaje, kao prateći sadržaji ceste grade se uz ceste unutar i van građevinskog područja naselja. Prostornim planom uređenja Općine Vir te Prostornim planom Zadarske županije dopuštena je gradnja pratećih sadržaja ceste bez obzira bile one u građevinskom području ili izvan njega. Članak 10. i 95. PPU Vir i čl. 46a PP Zadarske županije dokazuju navedeno.
 2. Namjeravana gradnja za koju je dozvola izdana izlazi iz zaštitnog pojasa koji za državne ceste iznosi 25 m- Niti u jednom zakonu ili podzakonskom aktu (pravilnik, prostorni plan i sl.) nije navedeno da se benzinska postaja mora graditi unutar zaštitnog pojasa prometnice. Čak štoviše, to je praktički nemoguće.
 3. Javnopravno tijelo Vodovod-Vir donijelo je negativno rješenje o potvrdi glavnog projekta- Vodovod Vir je nakon izmjene glavnog projekta u skladu s uvjetima koje je izdano,  odbio izdati potvrdu glavnog projekta. Nakon toga, projekt je izmijenjen u smislu da se ne predviđa nikakvo priključenje na vodoopskrbni sustav Vodovod Vir i samim tim su uvjeti i potvrda Vodovoda Vir postali bespredmetni.
 4. Izdana dozvola u suprotnosti je s već izdanom lokacijskom dozvolom za gradnju nogostupa uz državnu cestu, stavlja ju van snage- Čak naprotiv, Lokacijska dozvola izdana za nogostup uz Državnu cestu i projekt benzinske postaje sukladni su. Prilikom projektiranja benzinske postaje kao podloga je služila podloga iz lokacijske dozvole, a Hrvatske ceste su, uvažavajući lokacijsku dozvolu, izdale potvrdu da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima.
 5. Na mjestu neposredno u blizini benzinske postaje tom je dozvolom predviđeno autobusno stajalište koje izgradnjom benzinske postaje ne bi ispunjavao uvjete iz Pravilnika o autobusnim stajalištima- Prilikom projektiranja benzinske postaje poštovano je autobusno stajalište iz lokacijske dozvole, a ne postoji pravilnik koji zabranjuje autobusnu postaju u neposrednoj blizini benzinske postaje.
 6. U građevinskoj dozvoli nije obrazložen pravni interes- Pravni interes za izdavanje građevinske dozvole dokazan je ZK izvatkom u kojem je upisano vlasništvo na parceli u 1/1 na investitora. Postoji suglasnost Hrvatskih cesta da tvrtka Tri Bartola može biti investitor predmetne benzinske postaje.
 7. Nije pribavljen dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture- Zaista nije pribavljena suglasnost Ministarstva, ali Suglasnost ili Potvrda Hrvatskih cesta praktično  zamjenjuje istu.
 8. Općina Vir je nezakonito izuzeta iz upravnog postupka donošenja predmetne dozvole- Općina Vir prema Zakonu o gradnji nije stranka u postupku osim ako nije vlasnik ili nositelj stvarnih prava na čestici na kojoj se gradi ili na susjednim česticama. Na zahtjev Općine da ju se prizna kao stranku u postupku, ovaj je odjel izdao rješenje kojoj se zahtjev odbija. Žalbu izjavljenu na to rješenje Ministarstvo je odbilo drugostupanjskim rješenjem.
 9. Nije formirana nova građevinska čestica u postupku izvlaštenja, niti je određen zaštitni pojas- Katastarska čestica na kojoj se namjerava graditi formirana je u katastru i postoji samo zabilježba izvlaštenja te to ne priječi izdavanje građevinske dozvole
 10. Iz ZK izvatka za predmetnu česticu razvidno je kako je upisana zabilježba postupka izvlaštenja- Zabilježba izvlaštenja znači da postoji mogućnost izvlaštenja i ne priječi izdavanje dozvole. Samo zabilježba zabrane raspolaganja nekretninom možda bi bila prepreka izdavanju dozvole.
 11. Izdavanje dozvole imalo je za cilj pribavljanje ogromne imovinske koristi investitoru- Pribavljanje ‘ogromne imovinske koristi investitoru’ zasigurno nije od nikakvog utjecaja na donošenje rješenja u upravnom postupku prema Zakonu o gradnji i paušalna je tvrdnja Općine bazirana na tezi da je investitor kupio ‘jeftino negrađevinsko zemljište’ koje je na taj način postalo ‘vrlo vrijedno građevinsko zemljište’
 12. Negrađevinsko područje pretvoreno je u visokovrijedno građevinsko područje- Negrađevinsko područje NIJE pretvoreno u građevinsko područje, već u cestovno zemljište, koje je, citiramo Zakon o cestama „zemljište koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima te naplatu cestarine predviđeni projektom ceste (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, naplatu cestarine, benzinske postaje, servisi, parkirališta, odmorišta i drugi)“. Činom izgradnje predmetne građevine, dakle, zemljište se ni u kom slučaju ne pretvara u građevinsko zemljište!
 13. Građevinsku dozvolu donijelo je nenadležno tijelo- Ovo je upravno tijelo zaista u proceduri napravilo grešku ne uputivši zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Ministarstvu. No, isto to tijelo (Ministarstvo) je već imalo spis nakon žalbe Općine na rješenje o odbijanju priznavanja statusa stranke u postupku. Čak štoviše, u popratnom dopisu prilikom slanja spisa u Ministarstvo, službenica je zatražila da se ovaj predmet dodijeli nekom drugom upravnom tijelu. Ministarstvo prilikom rješavanja po žalbi nije utvrdilo da spis rješava nenadležno tijelo, a niti se očitovalo u vezi traženja službenice. Upravna praksa iz područja provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje  kazuje kako su zahtjevi za benzinske postaje spušteni na nadležno postupanje nadležnim tijelima u lokalnoj (područnoj) samoupravi koji su nadležni za rješavanje građevinskih dozvola iz razloga što su to minorni zahvati koji nisu od posebnog interesa za RH.

Ukratko:

 • Ministarstvo nije poništilo građevinsku dozvolu
 • Prema Zakonu o općem upravnom postupku, nezakonita dozvola se ‘može’, a ne ‘mora’ poništiti
 • Utvrđene proceduralne greške učinjene prilikom donošenja ove građevinske dozvole ne mijenjaju njezinu bit, a to je mogućnost izgradnje takvog objekta na tom mjestu, što znači da bi u slučaju poništenja dozvole od strane ovog upravnog tijela, u ponovnoj proceduri, dozvola opet bila izdana, bilo da ju izdaje Ministarstvo ili ovaj upravni odjel
 • Poništenje ove dozvole od strane ovog upravnog odjela donijela bi štetu koja nije razmjerna proceduralnim greškama učinjenima tijekom ovog upravnog postupka.
Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...