Obrtnici i zakupci javnih površina oslobođeni plaćanja najma Gradu Zadru u travnju i svibnju

Na temelju prijedloga predstavnika HGK-Županijske komore Zadar, Strukovne skupine restorana i barova ŽK Zadar, Strukovne skupine turističkih agencija ŽK Zadar, Obrtničke komore i Ceha ugostitelja Zadar, 23. ožujka, na 31. Sjednici Gradskog vijeća donesena je odluka kojima se mijenja način plaćanja zakupnine javnih površina te odluke kojima će se privremeno umanjiti ili osloboditi od plaćanja zakupnine javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. svibnja 2021. godine.

Slijedom toga:

1) zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra, koji imaju sa Gradom Zadrom sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora, a koji obavljaju svoju djelatnost neprekidno tijekom cijele godine, umanjuje se iznos zakupnine za 50% za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. svibnja 2021. godine, te oni koji ne obavljaju svoju djelatnost tijekom cijele godine, umanjuje im se iznos zakupnine za 25% za isto razdoblje.

2) zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra, koji se bave tradicijskim i umjetničkim obrtima te zakupnici putničke agencije, a koji imaju sa Gradom Zadrom sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora, oslobađaju se plaćanja zakupnine za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. svibnja 2021. godine.

Kao mjera pomoći gospodarstvenicima donesena je i Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa i umanjenju iznosa zakupnine javnih površina pa prema novoj odluci:

1) zakupci javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata koji imaju zaključene ugovore o zakupu javne površine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine odobrava se privremeno oslobađanje plaćanja zakupa za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2021. godine i umanjenje iznosa zakupnine za 30% za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine.

 

2) zakupcima javnih površina za postavu štandova za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, eteričnih ulja i ručnih radova) koji imaju zaključene ugovore o zakupu za razdoblje od 1. travnja do 31. listopada 2021. godine i naprava za prezentaciju brodskih izleta, koji imaju zaključene ugovore za razdoblje od 1. travnja do 27. listopada 2021. godine, odobrava se privremeno oslobađanje plaćanja zakupa za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2021. godine.

Ove mjere moći će ostvariti svi zakupci poslovnih prostora i javnih površina ako imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Zadru nastale do 30. rujna 2020. godine, s rokom podmirenja do 31. ožujka 2021. godine.

 
grad zadarhgk zadarmjere pomoći